ПРОЕКТИ

Подреди по:

Филтър

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

1172611.23

03.12.2021 - 15.09.2023

Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик

Проектът предвижда строителството на двено нови улици в гр. Балчик, както следва: 1. ул. "Генерал Колев", с дължина 400 м. ОТ 999 ДО 1048. Посоченият участък не е изграден. Трасето преминава през неза...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

277 792.25

11.06.2019 - 01.10.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна, Шабла

Проектното предложение е изготвено съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла. Дейностите по Проекта ще бъдат насочени към оказване на подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания, и на...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

56 034.72

02.03.2022 - 02.09.2022

Патронажна грижа + в община Генерал Тошево

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

244 419.36

05.09.2019 - 05.09.2022

„Изграждане на парк в гр. Балчик“

Паркът на град Балчик ще бъде изграден в отреден за тази цел терен (в кв.157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. ”Балик”. Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна форма – значите...

Община Балчик

Опративна програма: Храни

13 082.61

04.05.2015 - 30.09.2015

Осигуряване на топъл обяд в община Балчик

Закупуване на хранителни продукти: Приготвянето на топлия обяд ще се извършва в кухненския блок на „Домашен социален патронаж“. След проведена обществена поръчка за “Доставка на хранителни продукти за...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

225 871.00

04.05.2016 - 31.12.2017

Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик

Проектното предложение на Община Балчик по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ" е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на стотици млади хора, които нито учат, нито работят, нито ж...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

499 728.32

04.05.2016 - 04.01.2018

„Подкрепа за независим живот“

Проектното предложение на Община Балчик “Подкрепа за независим живот” включва предоставяне на комплексни социални услуги на 72 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел...

Община Балчик

Наука и образование за интелигентен растеж

437 893.80

21.10.2016 - 06.06.2019

Заедно можем

По Проект "Заедно можем" ще бъдат изпълнени дейности, които ще подпомогнат общуването и взаимното опознаване между децата от различните етнически групи на територията на Община Балчик, чрез участието ...

Община Балчик

Опративна програма: Храни

80 225.53

01.11.2016 - 31.12.2019

Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от община Балчик

Проектът предвижда предоставянето на топъл обяд на 80 лица от следните целеви групи: - Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за соц...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

315 791.82

19.04.2017 - 19.02.2019

Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик

Проектното предложение на Община Балчик “Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик” включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с уврежда...

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

87 497.77

08.05.2019 - 08.05.2022

Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик

Настоящият проект се явява част от един по-мащабен технически проект за изграждане на спортна инфраструктура в община Балчик!!! На този етап за кандидатстване община Балчик кандидатства само за изграж...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси, Независим живот

103 279.68

02.08.2021 - 02.10.2022

Патронажна грижа + в община Балчик

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси, Независим живот

185 572.08

01.07.2021 - 01.11.2022

„Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик"

Проектът на Община Балчик „Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик" е свързан с идентифициране на лица от силно уязвими групи на пазара на труда: продължително безработни, хора над 5...

Община Балчик

Програма за морско дело и рибарство

49 905.20

23.04.2021 - 23.04.2023

Съхраняване на културата и традициите свързани с рибарството в региона

Проектното предложение на Община Балчик е свързано с опазване на културните ценности на района, съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство, стимулиране опазването ...

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

240 572.43

10.04.2020 - 10.04.2024

„Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“

Проектното предложение на Община Балчик включва възстановяването на компрометираните участъци по велоалеята, изградена преди повече от 30 години в сервитута на общински път DOB 1149 от гр.Балчик до к....

Община Балчик

Програма за морско дело и рибарство

386 872.00

11.03.2020 - 11.09.2021

"Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"

Проектът на Община Балчик е свързан с изграждането на зоната за спорт, отдих и свободно време в отреден за тази цел терен (в кв.1157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. ”Балик” с площ...

Община Балчик

Програма за морско дело и рибарство

231 844.92

23.12.2019 - 15.10.2021

Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик

Проектът на Община Балчик „Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик" е свързан с идентифициране на лица от силно уязвими групи на пазара на труда...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

372 484.35

23.12.2019 - 23.12.2021

„Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик“

Проектното предложение на Община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.037 е свързано с осигуряване достъп до заетост на хора с увреждания и преодоляване на негативното отношение на работодателите към те...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

110 531.63

18.02.2021 - 20.06.2022

"Патронажна грижа + в община Генерал Тошево"

Проектното предложение ще осигури предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от C...

Община Генерал Тошево

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

273 599.29

08.09.2020 - 30.06.2023

„Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, община Генерал Тошево“

Обект на инвестиционния проект е промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и о...

Община Генерал Тошево

Околна среда

3040437.16

13.05.2020 - 15.10.2021

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр.Генерал Тошево

Настоящият проект обхваща рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево. Разположено е основно в ПИ № 000076 в землището на гр. Генерал Тошево, община Генера...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

101 370.00

16.03.2020 - 31.12.2020

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изгражд...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

388 869.32

01.02.2020 - 01.02.2022

Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево.

Ще се адресират следните потребности от: 1. Придобиване на професионална квалификация на неактивни лица и лица с увреждания, отдалечени от пазара на труда; 2. Предоставяне на интегрирани здравно-с...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

148 306.40

10.01.2020 - 10.02.2021

Осигуряване на достъп до заетост на безработни лица от Община Генерал Тошево и повишаване качеството на работните места на заетите лица

Проектът е насочен към придобиването и повишаване нивото на знания и създаването на подходящи умения на целевите групи - безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл, ориентирани към специфичното търсе...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

143 018.40

08.07.2019 - 08.01.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево

Ще се адресират следните потребности от: организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, интегрирани медицински грижи , насочени към възрастни хора и лица с увреждания в об...

Община Генерал Тошево

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

829 763.65

14.05.2019 - 14.05.2022

"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево"

"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ на територията на Община Генерал Тошево" "СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ ...

Община Генерал Тошево

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

61 860.83

14.05.2019 - 14.05.2022

Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич

Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич Об...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

1197809.93

18.03.2019 - 10.03.2021

Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 4, ул. "Трети март" № 6 и ул. "Трети март" № 38.

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в една обществена и три многофамилни жилищни сгради в град Генерал Тошево. Планираните дейности по проекта, включени в техни...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

1226333.66

15.03.2019 - 08.04.2021

„Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети март“ № 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул. "Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в четири обществени и две многофамилни жилищни сгради в град Генерал Тошево. Планираните дейности по проекта, включени в тех...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

199 841.60

08.06.2018 - 08.12.2019

Нови възможности за заетост в зелената система и благоустройство на община Генерал Тошево

Целта на проекта е социално включване и професионална интеграция на уязвими групи безработни лица, чрез осигуряване на защитена заетост в ново общинско социално предприятие (СП) за озеленяване и благо...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

1022347.34

21.10.2016 - 20.07.2020

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ж.к. "Александър Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул. "Опълченска" № 26, гр. Генерал Тошево

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради в град Генерал Тошево. Планираните дейности по проекта, включени в техническото обследване...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

898 714.15

14.10.2016 - 04.12.2019

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ул."Патриарх Евтимий" №2, ул."Васил Априлов"6 и ул."Васил Априлов"№27, гр. Генерал Тошево

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в три многофамилни жилищни сгради в град Генерал Тошево. Планираните дейности по проекта, включени в техническото обследван...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

25 902.74

20.09.2016 - 10.10.2017

"Подобряване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Генерал Тошево при изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 на ОП Региони в растеж 2014 - 2020"

Проектното предложение предвижда повишаване на административния капацитет на служителите от Общинска администрация Генерал Тошево, работещи по подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16R...

Община Генерал Тошево

Региони в растеж

2236278.33

10.09.2016 - 02.10.2019

Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 6 обществени сгради, общинска собственост, в град Генерал Тошево, област Добрич - сградите на общинска администрация, Дире...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

499 499.14

14.06.2016 - 14.04.2018

Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”

Проектното предложение предвижда създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда”, който ще функционира като общинско предприятие. Изпълнявайки този проект, общината ще подобри...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

593 720.40

10.05.2016 - 31.12.2022

Заедно можем да продължим

Чрез изпълнението на заложените дейности, които се явяват естествено продължение на вече реализирани услуги по Проекта за социално включване, се предвижда да са инвестира в ранното детско развитие. В ...

Община Генерал Тошево

Опративна програма: Храни

22 218.97

03.05.2016 - 30.09.2016

Осигуряване на топъл обяд на живеещите в бедност лица в община Генерал Тошево

С настоящото проектно предложение ще се осигури топъл обяд за 90 лица от община Генерал Тошево, живеещи в бедност и лишения в периода май- септември 2016 година включително. Ще се допълни и надгради в...

Община Генерал Тошево

Опративна програма: Храни

21 582.69

04.05.2015 - 30.09.2015

Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево

Осигуряване на топъл обяд в община Генерал Тошево Закупуване на хранителни продукти: Община Генерал Тошево има проведена процедура по ЗОП за избор на доставчик на хранителни продукти и сключен дого...

Община град Добрич

Околна среда

708 278.78 лв.

11.07.2022 - 30.04.2024

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Проектното предложение ще се реализира от община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Крушари и норвежкия партньор ГРИЙНЗОУН АД имащ необходимия опит и експертиза в тази област. Проектът пр...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

436 533.65 лв.

15.06.2022 - 04.01.2023

"Патронажна грижа + в Община град Добрич"

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община град Добрич

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

1 811 823.41 лв.

29.04.2022 - 30.10.2023

Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич

По проект "Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич" се предвижда извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо обще...

Община град Добрич

Добро управление

250 000.00 лв.

01.01.2022 - 31.12.2023

Областен информационен център - Добрич 2022-2023 г.

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г. ОИЦ - Добрич е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

110 927.55 лв.

01.01.2022 - 30.06.2023

Приют за бездомни лица и семейства

От наличните данни, касаещи конкретния брой на бездомните лица на територията на Община град Добрич и Община Добричка, се наблюдава асцендцентна крива в групата на търсещите временен подслсон, особено...

Община град Добрич

Региони в растеж

1 631 950.91 лв.

10.11.2021 - 10.12.2023

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Нели Божкова"

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич и е в списъка с индикативни основни обекти към Споразумението за реализация на инвестиционната програма ...

Община град Добрич

Региони в растеж

2 334 130.22 лв.

20.06.2021 - 22.06.2023

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич"

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич и е в списъка с индикативни основни обекти към Споразумението за реализация на инвестиционната програма ...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

881 303.78 лв.

19.04.2021 - 19.07.2022

"Патронажна грижа + в Община град Добрич"

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението на COVID -19. Направление 1 - д...

Община град Добрич

Опративна програма: Храни

27 184.41 лв.

04.01.2021 - 27.04.2021

"3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община град Добрич"

На територията на Община град Добрич има лица засегнати от обявеното в страната извънредно положение и последваща епидемична обстановка произтичаща от регистрирани случаи на заболели от COVID - 19. Пр...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

173 187.08 лв.

02.01.2021 - 18.03.2022

Подкрепа в дома

Целта на проектa е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изгр...

Община град Добрич

Региони в растеж

8 183 546.72 лв.

12.03.2020 - 12.12.2023

„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич"

Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" е изготвен съгласно изискванията на ОП „ Региони в растеж“ 2014-2020, инвестиционен приоритет 2 „Интегриран градски транспорт“....

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

172 743.20 лв.

01.03.2020 - 01.12.2023

Наблюдавано жилище за младежи град Добрич

Община град Добрич е конкретен бенефициент по процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравн...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

390 045.12 лв.

01.07.2019 - 01.01.2021

Подкрепа в дома

С изпълнението на проектното предложение се цели създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани здравно–социални услуги за хора с увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. ...

Община град Добрич

Добро управление

364 319.81 лв.

01.01.2019 - 28.02.2022

Функциониране на Областен информационен център - Добрич

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации,...

Община град Добрич

Региони в растеж

6 489 146.90 лв.

19.11.2018 - 10.05.2021

Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич

Проектното предложение цели създаване на привлекателна градска среда в община град Добрич, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез реа...

Община град Добрич

Региони в растеж

2 326 188.30 лв.

04.01.2017 - 28.09.2021

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич

Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност и да се обновят многофамилни жилищни сгради, за да се постигне пряк екологичен ефект и устойчиво развитие на Община град Добрич. Проек...

Община град Добрич

Околна среда

109 725 200.18 лв.

29.12.2016 - 30.04.2024

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1

Подготовката на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на в гр.Добрич“, стартира още през 2006 г., с финансовата подкрепа на ЕС, в изпълнение на проект: „Техническа Помощ за подготовка на ...

Община град Добрич

Региони в растеж

1 299 954.78 лв.

20.12.2016 - 25.09.2019

Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич

Развитието на образованието, чрез изграждане, обновяване, модернизиране, както и подобряване на качеството и достъпа до образователните инфраструктури са едни от основните приоритети на Община град До...

Община град Добрич

Региони в растеж

1 441 318.08 лв.

16.12.2016 - 14.05.2019

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич

Проектното предложение е заложено в Инвестиционната програма на Община град Добрич и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегриран...

Община град Добрич

Опративна програма: Храни

128 625.13 лв.

01.12.2016 - 31.12.2019

Грижа за по-добър живот

Разработваме проектното предложение, поради факта, че на територията на Община град Добрич има семейства, които по различни причини се намират в беда, свързана с ниски доходи поради здравословни причи...

Община град Добрич

Региони в растеж

600 000.00 лв.

28.11.2016 - 02.04.2019

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич

Проектното предложение (ПП) е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението и Районна Служба П...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

1 613 129.63 лв.

01.08.2016 - 31.12.2022

За равен шанс на децата

През 2015 г., Община град Добрич стартира предоставянето на интегрираните услуги, защитени по Проект "Общностен център за деца и семейства", финансиран по Проект "Социално включване" на МТСП, в подкре...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси

500 000.00 лв.

01.06.2016 - 31.05.2018

Подкрепи ме

С проектното предложение целим създаване устойчив модел за осигуряване достоен живот, чрез осигуряване достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, вкл. заетост за хора, които са в частична или пълн...

Община град Добрич

Региони в растеж

150 161.40 лв.

30.03.2016 - 30.11.2023

„Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич"

Основните дейности, които включва проектът са: 1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39 града спрямо функциите...

Община град Добрич

Добро управление

229 579.97 лв.

13.12.2015 - 31.12.2018

Развитие на Областен информационен център-Добрич

Проектът ще осигури ефективно функциониране на ОИЦ Добрич. Той ще действа на територията на цялата област Добрич. Центърът ще работи активно в сътрудничество с управляващите органи, местната админист...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

120 673.43 лв.

01.07.2022 - 01.01.2023

Патронажна грижа + в община Добричка

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

263 719.67 лв.

01.04.2022 - 01.04.2025

Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол, община Добричка

Устойчивото социално-икономическо развитие на региона е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението. Недостига на инвестиции за обновяване ...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

185 281.84 лв.

10.12.2020 - 30.06.2023

Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка

Богатата история на образователното дело на територията на общината е създала великолепно разнообразие от културно наследство,съхранила е изключителни образователни съкровища,които са малко познати и ...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

241 346.85 лв.

10.06.2021 - 10.07.2022

Патронажна грижа + в община Добричка

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

221 688.84 ЛВ.

26.05.2021 - 30.06.2023

Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково, община Добричка

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението,както в градовете така и в селата. Устойчивото социално-икономическо развитие на селата е неразривно свързано ...

Община Добричка

Опративна програма: Храни

69 676.20 лв.

01.02.2021 - 30.06.2021

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Добричка

Настоящият проект за предоставяне на топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 е насочен към уязвими лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза са в затруд...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

79 184.77 лв.

02.01.2021 - 14.01.2022

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка

Целта на проектa е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изгр...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

124 949.28 лв.

29.12.2020 - 30.06.2023

„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с.Фелдфебел Денково - от км 0+000 до км 0+281 - 100 м.; част от улица "Трета" в с. Бенковски - км 0+170...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

164 574.20 лв.

13.05.2020 - 13.05.2023

Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с.Дончево - от км 0+000 до 0+230 - 230 м и от км 0+700 до 1+055 - 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалт...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

134 070.00 лв.

16.03.2020 - 28.02.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изгражд...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

928 438.87 лв.

19.09.2019 - 19.09.2022

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Ведрина, община Добричка“

Извършване на строително - монтажни работи за в реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в УПИ II кв.32, в землището на с. Ведрина, община Добричка, област Д...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

206 563.50

01.07.2019 - 01.01.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка

Ще се адресират следните потребности от: организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с уврежда...

Община Добричка

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

1 166 801.07 лв.

17.05.2019 - 17.05.2022

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в следните населени места: с. Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдф...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

180 273.91 лв.

07.06.2018 - 31.12.2019

Социално предприятие "Помощ в дома и в градината" - генератор на социална възвръщаемост в община Добричка.

Ще се адресират потребности от: образователни и консултантски услуги за професионална реализация, устойчива заетост в малките населени места, увеличаване на човешките ресурси в социални услуги, разноо...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

355 333.52 лв.

01.04.2017 - 31.12.2018

АКТИВНОСТ - Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност

Ще се адресират потребности от: разнообразяване на социалните услуги и разширяване на обхвата им на терен, увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава г...

Община Добричка

Опративна програма: Храни

180 874.47 лв.

01.02.2017 - 30.11.2019

Осигуряване на топъл обяд в Община Добричка

Реализацията на настоящия проект и предоставянето на социална услуга обществена трапезария са насочени към нуждаещите с лица, в риск от бедност в Община Добричка. Проектът ще се осъществи в съответств...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

1 462 986.23 лв.

10.08.2016 - 31.12.2022

Равен шанс за всички деца в община Добричка

Детското развитие е комплексен и динамичен процес, който се влияе от условията на материалната и социална среда, в която детето расте. За да могат да получат най-добро начало на своя живот и да реализ...

Община Добричка

Наука и образование за интелигентен растеж

471 708.00 лв.

27.07.2016 - 15.04.2019

Детска академия за толерантност в община Добричка

Проектното предложение е насочено да допринесе за постигането на устойчиви резултати върху овладяването на български език, социализацията и интеркултурното образование в рамките на 32 целодневни детск...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси

499 656.37 лв.

14.06.2016 - 14.02.2018

Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка

Ще бъдат адресирани потребности на целевите групи от социални услуги при обичайни ежедневни дейности,осъществяване на социални контакти; от здравни услуги.Ще бъдат включени 70 лица с увреждания и техн...

Община Каварна

Програма за морско дело и рибарство

45 500.00 лв.

23.04.2021 - 23.04.2022

Популяризиране на културното и морско наследство в община Каварна

Проектното предложение предвижда повишаване на осведомеността и популяризиране на наличното културното и морско наследство в община Каварна. За тази цел ще бъде разработено мобилно приложение, което...

Община Каварна

Околна среда

1 108 201.92 лв.

28.05.2020 - 30.09.2021

Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна

Проектът включва изпълнение на техническа рекултивация на депо за отпадъци, което се намира в землището на гр. Каварна. Ще бъдат извършени необходимите дейности, свързани с инвестиционно проектиране и...

Община Каварна

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

957 617.64 лв.

10.03.2020 - 10.03.2023

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич"

В съответствие с т. 13.1 от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-223/08.03.2018г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., настоящия проект съответства на допустимата за финанс...

Община Каварна

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

94 497.12 лв.

13.05.2019 - 13.05.2022

"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна"

Извършване на строително - монтажни работи за "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ Х-1, кв. 102 по плана на гр. Каварна, община Каварна", включващо и всички съпътстващ...

Община Каварна

Опративна програма: Храни

256 940.04 лв.

01.11.2016 - 29.02.2020

Топъл обяд Каварна - 2016г.

Реализацията на настоящия проект и функционирането на обществена трапезария, чрез външен изпълнител (до 30.04.2017 г.) и чрез Домашен социален патронаж-Каварна (ДСП-Каварна от 01.12.2017 г.), са насоч...

Община Каварна

Развитие на човешките ресурси

499 609.10 лв.

01.02.2016 - 01.11.2017

Независим живот за гражданите на Каварна

Разширяване и подкрепа на дейността на Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Каварна. Чрез реализацията на проектното предложение ще...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

9 375.00 лв.

05.04.2022 - 30.06.2025

Невидимите съкровища на Добруджа

Проектът планира организирано участие на 100 самодееца от всички читалища от община Крушари в Румънско-българския фолклорен фестивал, провеждан ежегодно в гр.Тулча, Р Румъния. Целта на фестивала е да ...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

25 621.49 лв.

31.03.2022 - 31.03.2024

Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от Община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване

Проектът е насочен към подобряване и дообогатяване на материално-техническата база на седемте функциониращи читалища на територията на община Крушари. Като форма за осъществяване на културно-просветна...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

29 400.00 лв.

01.03.2022 - 01.03.2025

"Празник на гърнетата - кулинарната академия на Добруджа"

„Празникът на гърнетата – кулинарната академия на Добруджа“ се провежда единадесет поредни години в община Крушари, като по своя замисъл и изпълнение е уникален за Североизточна България фестивал на а...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси

171 979.02 лв.

01.12.2021 - 01.03.2023

Патронажна грижа + в Община Крушари

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

1 146 613.53 лв.

29.10.2021 - 15.09.2023

"Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари"

Проектното предложение предвижда изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия за част от уличната мрежа в Община Крушари, а именно: 1. с.Крушари- улични осветители -152...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

27 094.00 лв.

27.04.2021 - 27.04.2023

Фестивал "Пролетници за сита зима"

Проектът включва комплекс от дейности за организиране и провеждане на еднодневен фестивал , посветен на пролетните култури - царевица,слънчоглед,тикви, отглеждани в миналото и в наши дни на територият...

Община Крушари

Опративна програма: Храни

76 746.78 лв.

04.04.2021 - 09.09.2022

"Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 в община Крушари"

Реализацията на настоящия проект е свързана с предоставянето на топъл обяд в условията на световна пандемия, предизвикана от КОВИД - 19 за нуждаещите се лица от община Крушари, поставени в риск от зар...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

181 250.44 лв.

31.08.2021 - 31.08.2022

Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари

Проект „Реконструкция на пешеходна зона на с.Крушари – УПИ ХVІІ, кв.60 по плана на с.Крушари включва три етапа,като настоящото проектно предложение търси финансиране за Етап 1.В него са включени основ...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси

26 159.98 лв.

16.03.2020 - 31.01.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари“ ще осъществи превенция разпространението на корона вирус, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населен...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

137 255.26 лв.

09.09.2019 - 09.09.2022

Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич

Настоящият проект включва рехабилитация на част от улица "Черно море" и цялата улица "Изгрев", разположени в общинския център - с.Крушари. Улица "Черно море" е от особено значение, тъй като чрез нея с...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси

185 377.00 лв.

01.06.2018 - 31.12.2019

Социално предприятие - Крушари

Ще се адресират потребности от образователни и консултантски услуги за професионална реализация, устойчива заетост в малките населени места, увеличаване на човешките ресурси в социални услуги, разнооб...

Община Крушари

Опративна програма: Храни

47 850.00 лв.

01.03.2018 - 31.12.2019

"Топъл обяд - община Крушари"

Реализацията на настоящия проект, чрез функционирането на обществена трапезария, е насочена към нуждаещите се лица, в риск от бедност в Община Крушари. Проектът ще се осъществи в съответствие с изискв...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси

397 561.25 лв.

01.09.2016 - 31.12.2021

Подкрепено детско развитие

Проектното предложение надгражда реализираните до момента дейности, свързани с превенция на социалното изключване на деца до 7 години и техните родители. Заложените дейности изцяло кореспондират с ос...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси

499 999.60 лв.

01.01.2016 - 31.12.2017

Подкрепа за достоен живот

Целта на проектното предложение е да се подобри качеството на живот на лица с увреждания и хора над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване в населените места в община Крушари, ч...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

26 150.00 лв.

01.04.2022 - 01.04.2025

Фестивал на бялата жътва - за земята, добруджанеца и хляба

Проектът включва комплекс от дейности за организиране и провеждане на еднодневен фестивал , посветен на житните култури, отглеждани в миналото и в наши дни на територията на Община Тервел.Фестивалът е...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси

169 758.33 лв.

01.10.2021 - 01.01.2023

Патронажна грижа + в Община Тервел

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Тервел

Опративна програма: Храни

25 779.60 лв.

01.02.2021 - 31.07.2021

3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тервел

В условията на въведената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги, ще приготвя ежедневно в работните дни на месе...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

169 077.06 лв.

11.09.2020 - 30.06.2023

Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел

Проектът предвижда да се извърши основен ремонт на открита спортна площадка в основно училище в с.Нова Камена, община Тервел.Спортната площадка е с площ от 1879 кв.м.Върху съществуващия терен ще се об...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

227 803.18 лв.

30.06.2020 - 30.06.2023

„Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер“

Проектното предложение предвижда изпълнение на строително монтажни работи за реконструкция на сграда за социални дейности в с.Безмер, общ.Тервел и доставка на технологично кухненско оборудване.Ще се д...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

101 391.50 лв.

30.06.2020 - 30.06.2023

„Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих“

Площадите в град Тервел представляват пешеходни зони, които надграждат уличната мрежа, като осигуряват пешеходен достъп до обществени сгради и търговски обекти.Площадите в гр.Тервел са три , ситуирани...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

271 908.46 лв.

11.06.2020 - 11.06.2023

"Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица "Дунав" - участък от ул."Черни връх" до ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56 до О.К.63"

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на общо 994 метра от уличната мрежа на гр.Тервел, в 3 бр. участъци , както следва: Улица "Дунав" - участък от ул."Черни връх" до ул...

Община Тервел

Околна среда

1 120 698.01 лв.

20.05.2020 - 30.09.2021

„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел“

В град Тервел функционира претоварна станция за твърди битови отпадъци.Ползването на депото за неопасни отпадъци е преустановено през 2009 г.Площта на терена е 49,533 дка.Заетата с отпадъци площ е 30...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси

88 290.00 лв.

16.03.2020 - 31.01.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Тервел

Посредством ангажиране на човешки и материален ресурс, Община Тервел ще организира мрежа от дейности, чрез които ще се осигури достъп до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в не...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

97 080.00 лв.

02.05.2019 - 02.05.2022

"Площадка за игра в Детска градина "Детелина" в гр.Тервел"

Проектът предвижда изграждане на площадка за игра върху свободен от застрояване терен в дворно място на Детска градина "Детелина" в гр.Тервел.Теренът , върху който ще бъде изградена площадката е покри...

Община Тервел

Наука и образование за интелигентен растеж

86 463.16 лв.

13.03.2019 - 19.07.2022

„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел”

Проектът включва общо 16 дейности за подобряване на достъпа до образование на възрастни и деца и ученици от населения с роми кв."Север" на град Тервел и селата Орляк и Каблешково в община Тервел - същ...

Община Тервел

Опративна програма: Храни

105 178.31 лв.

01.10.2016 - 31.12.2019

Топъл обяд за нуждаещи се от подкрепа хора в Община Тервел

Община Тервел, чрез своите специализирани звена за социални услуги, ще приготвя ежедневно, всеки работен ден от месеца топъл обяд за общо 100 души , които се нуждаят от подкрепа в ежедневието - възрас...

Община Тервел

Околна среда

4 510 863.36 лв.

25.07.2016 - 01.03.2019

"Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел"

Проектното предложение предвижда изпълнение на комплекс от дейности,посредством които ще се реконструира съществуващата пречиствателна станция за отпадни води в гр.Тервел. Пречиствателното съоръжение ...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси

499 260.00 лв.

01.07.2016 - 01.05.2018

Грижа в домашна среда

Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица над 65г. със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на об...

Община Шабла

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

1 774 468.96 лв.

29.04.2022 - 29.04.2024

Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла

Проектното предложение включва въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради на териториторията на община Шабла - сградата на Община Шабла и РСПБЗН Шабла. За изпълнение са...

Община Шабла

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

531 977.87 лв.

15.09.2021 - 15.03.2023

Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла

Проектното предложение предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на шест улици в гр.Шабла. Съгласно предписани...

Община Шабла

Развитие на човешките ресурси

100 798.56 лв.

13.09.2021 - 13.11.2022

Патронажна грижа+ в община Шабла

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Шабла

Околна среда

1 079 127.52 лв.

01.01.2021 - 04.05.2024

Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)

Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) в категория „Уязвим“ (Vulnerable) и е отнесен към видове...

Община Шабла

Програма за морско дело и рибарство

310 772.31 лв.

11.03.2020 - 11.09.2021

„Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Рибарството по традиция е поминък за голяма част от населението на Община Шабла. Въпреки това, сектора се сблъсква с множество ограничения - морално остаряла инфраструктура или липса на такава, аморти...

Община Шабла

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

1 066 151.82 лв.

23.05.2019 - 23.05.2022

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла

С настоящото проектно предложение се цели подобряване условията на живот в гр. Шабла чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях, което е в съотве...

Община Шабла

Наука и образование за интелигентен растеж

200 943.15

07.03.2019 - 08.06.2022

"Заедно можем повече"

Настоящото проектно предложение цели чрез интегриран подход да повиши нивата на заетост, образователния, здравния и социалния статус на най-нуждаещите се граждани на общината, както и достъпа до образ...

Община Шабла

Програма за морско дело и рибарство

34 661.00 лв.

07.03.2019 - 07.12.2019

Информационна кампания на територията на община Шабла на тема "Полезността на продуктите от риба и аквакултури"

Настоящият проект е свързан с провеждане на инфо. кампании на територията на община Шабла, във връзка с факта, че населението, в качеството си на потребител на продуктите от рибарство и аквакултури, ...

Община Шабла

Развитие на човешките ресурси

304 818.33 лв.

07.03.2019 - 21.03.2022

"Заедно можем повече"

Настоящото проектно предложение цели чрез интегриран подход да повиши нивата на заетост, образователния, здравния и социалния статус на най-нуждаещите се граждани на общината, както и достъпа до образ...

Община Шабла

Наука и образование за интелигентен растеж

268 590.00 лв.

05.07.2017 - 20.11.2019

"Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда"

Проектът цели да подобри образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. Това ще се постигне чрез реализиране на дейности, логически свързани, надграждащи предишни инициативи и от чие...

Община Шабла

Опративна програма: Храни

53 159.77 лв.

01.07.2016 - 31.12.2019

"Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016"

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016" дава възможност на обществената трапезария, финансирана от Фонд "Социална закрила" да надгради дейността си и да функционира в по-голям период от...

Община Шабла

Развитие на човешките ресурси

499 564.00 лв.

01.12.2015 - 31.12.2017

"Социална подкрепа за независим живот в община Шабла"

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги до социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г....

Община Шабла

Опративна програма: Храни

4 395.30 лв.

01.07.2015 - 30.09.2015

Осигуряване на топъл обяд в община Шабла

Осигуряване на топъл обяд в община Шабла Закупуване на хранителни продукти: Община Шабла има проведена обществена поръчка по ЗОП на основание чл.41 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за це...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси

56 034.72 лв.

03.09.2022 - 03.03.2023

Патронажна грижа + в община Генерал Тошево

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск. Патронажна грижа: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социалн...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси

51 639.84

03.10.2022 - 03.04.2023

Патронажна грижа + в община Балчик

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Генерал Тошево

Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

303 367.66

01.01.2023 - 30.09.2025

Топъл обяд в Oбщина Генерал Тошево

С настоящото проектно предложение Oбщина Генерал Тошево ще осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд, доставена до дома на 120 потребители, които не са в състояние сами или с ...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

1 715 250.66

05.01.2023 - 05.01.2024

Грижа в дома в Община град Добрич

С изпълнението на проектното предложение "Грижа в дома в Община град Добрич" се цели създаване на устойчив модел за предоставяне в домашна среда на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хор...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

819 868.24

03.01.2023 - 03.03.2024

Грижа в дома в община Добричка

Чрез реализацията на проекти за предоставяне на грижи в домашна среда ( Патронажна грижа), Община Добричка постигна положителни резултати в предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социа...

Община Тервел

Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

398 361.60

01.10.2022 - 30.09.2025

Топъл обяд в Община Тервел

Проектното предложение предвижда да се осигури подкрепа за най-малко 200 души, които живеят в крайна бедност и социална изолация на територията на Община Тервел. Хората, които изпитват лишения от хран...

Община Тервел

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

58 234.15

15.11.2022 - 30.06.2026

Основен ремонт на улица "Четвърта" в с.Каблешково

За участък от една общинска улица в село Каблешково с обща площ 910,00 кв.м. се извършва основен ремонт посредством фрезоване на съществуващата стара увредена асфалтова настилка, локални ремонти и про...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси

40 930.36

01.12.2022 - 01.06.2023

Патронажна грижа + в Община Тервел

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от CO...

Община Шабла

Програма за морско дело и рибарство

428 855.73

28.11.2022 - 30.11.2023

Рибарско селище - с. Крапец – Етап I

Рибарството по традиция е поминък за голяма част от населението на Община Шабла. Въпреки това, сектора се сблъсква с множество ограничения - морално остаряла инфраструктура или липса на такава, аморти...

Община Шабла

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

225 282.29

05.12.2022 - 05.02.2024

Грижа в дома в община Шабла

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Това ще бъде постигнато с изпълнение на следните поддейности: предоставяне н...

Община Шабла

Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

34 473.60

01.01.2023 - 30.04.2025

Топъл обяд в община Шабла

Проект " Топъл обяд в община Шабла " създава възможност за продължаване и надграждане на дейността на разкритата по проект обществената трапезария, финансирана от Фонд "Социална закрила". Настоящият п...

Община Балчик

Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

110 315.50 лв.

01.12.2022 - 30.04.2025

Топъл обяд в община Балчик

Проектът предвижда предоставянето на топъл обяд на 80 лица от следните целеви групи: 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, ко...

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

57 301.46 лв.

11.01.2023 - 30.06.2025

“Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик“

Проектното предложение на Община Балчик включва закупуване на три броя мобилни сценични подиуми, озвучаване и осветление за ежегодно провежданите културни събития в селата Оброчище, Стражица и Гурково...

Община Крушари

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

264 563.36

26.01.2023 - 30.06.2025

Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари

В рамките на проекта се предвижда ремонт на покривната конструкция на НЧ „Стефан Караджа – 1936” с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари, със застроена площ 51...

Община Генерал Тошево

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

545 032.92

06.03.2023 - 06.03.2024

Грижа в дома - община Генерал Тошево

С изпълнението на проектното предложение "Грижа в дома - община Генерал Тошево"се цели създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни х...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

340 670.78

10.03.2023 - 10.05.2024

Грижа в дома в Община Балчик

Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на проект „Грижа в дома в община Балчик“, са насочени към осигуряване подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Общата продължи...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

33 322.00

01.03.2023 - 01.04.2024

Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност

Настоящият проект цели с изпълнението си да окаже подкрепа на служителите от общинска администрация-Крушари, ангажирани с реализиране на правомощията на местната власт в областта на Закона за социални...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

44 120.00

16.02.2023 - 16.04.2024

Подкрепа в социалната сфера

Посредством комплекс от мерки, разписани в проектното предложение и тяхното реализиране ще бъдат удовлетворени нуждите на персонала, ангажиран в социалната сфера за ефективно и ефикасно изпълнение на ...

Община Шабла

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

27 817.00

17.02.2023 - 17.02.2024

Укрепване на общинския капацитет в Община Шабла

Настоящият проект е насочен към оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помо...

Община град Добрич

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

269 574.00

01.04.2023 - 01.04.2025

Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич

Проектът ще подкрепи Община град Добрич в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на ЗСУ, в частта , свързана с насочването от общините за ползавне на СУ, ЗХУ и ЗЛП. В из...

Община Балчик

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

66 955.99

20.03.2023 - 20.03.2025

Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик

В проектното предложение е предвидено да бъдат назначени две лица на длъжност "Сътрудник социални дейности" с цел изпълнение на правомощията на община Балчик по Закона за социалните услуги в частта, с...

Община Генерал Тошево

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

390 037.24

06.04.2023 - 30.06.2025

„Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“

Проектът предвижда вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща сграда (бивша болница - корпус В),да се устрои център за настаняване от семеен тип за стари хора с прогнозен капацитет ...

Община Добричка

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

144 466.99

03.04.2023 - 03.04.2025

Укрепване на общинския капацитет в община Добричка

Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Добричка по Закона за социалните услуги -ЗСУ, Закона за хората с увреждания- ЗХУ и Закона з...

Община Крушари

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

186 819.46

01.04.2023 - 01.06.2024

Грижа в дома в община Крушари

Настоящият проект е насочен към оказване на подкрепа за пълноценно включване в социалния живот на местната общност на най-малко 34 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, ...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

329 681.40

01.06.2023 - 01.09.2024

Грижа в дома в община Тервел

Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Терв...

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

329 681.40

01.06.2023 - 01.09.2024

Грижа в дома в община Тервел

Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Терв...

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ