ПРОЕКТИ

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Грижа в дома в община Тервел

Стойност:329 681.40
Финансови корекции:няма
Дата на стартиране:01.06.2023
Дата на приключване:01.09.2024

Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Тервел. Изпълнението му ще допринесе за подобряване достъпа до интегрирани услуги на нуждаещите се лица с цел преодоляване на социалната изолация и бедност, като същевременно надгражда предлаганите към настоящия момент социални услуги в общината. Интегрираните услуги ще се реализират от новосъздадено функционално звено "Център за домашна грижа" за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, а именно социални и здравни, включително и в контекста на пандемични ситуации.
В центъра ще работят администратор, здравен, социален специалист, психолог, координатор, минимум шестнадесет лица, наети за домашни санитари. Дейностите ще се изпълняват за период от петнадесет месеца и ще обхванат най-малко шестдесет потребители.
По този начин ще се осигури възможност на ползвателите да избират желаните услуги, да организират разпределението и продължителността им във времето, съобразно специфичните си потребности. Паралелно с това ще се осигури заетост на лица в трудоспособна възраст /включително безработни/.
Подобряване качеството на комплекса от услуги и постигането на добри практики ще се осъществи посредством включените дейности за мотивационна и/или психологическа подкрепа, консултиране на потребителите; обучения, супервизии, консултиране на персонала, работещ в центъра.
В резултат на осъществените дейности ще се подобри качеството на живот на представителите на целевите групи, чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на техния личен избор, съобразен с възможностите им и индивидуални потребности. Проектните дейности са организирани по начин, гарантиращ оптимално използване на човешки и финансови ресурси.

Линкове

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ