ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Подреди по:

Филтър

Община Тервел

13.06.2022

Община Тервел обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане...

Община Тервел

11.05.2022

Община Тервел обявява публичен търг

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.П...

Община Тервел

11.05.2022

Обява на Община Тервел за публичен търг

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – ГРАД ТЕРВЕЛ На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 17.06.2022 год. от 10.00 часа...

Община Тервел

27.07.2022

Обява на Община Тервел за публичен търг

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ ОБЯВЯВА І.Публичен търг на 02.09.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Админ...

Община Балчик

27.07.2022

Заповед № 921/27.07.2022 год. на кмета на Община Балчик за дерегистрация

З А П О В Е Д № 921/27.07.2022 год. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация Н А З Н А Ч А В А М: Комисия в...

Община Балчик

22.06.2022

Заповед №773/21.06.2022 г. относно Настъпване на етапа

З А П О В Е Д №773 гр. Балчик: 21.06.2022 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.4 ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извъ...

Община Балчик

21.06.2022

Заповед № 765/21.06.2022 год. за дерегистрация

З А П О В Е Д № 765/21.06.2022 год. На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Н А З Н А Ч А В А М: Комисия в съст...

Община Балчик

07.06.2022

Заповед № 693/07.06.2022 год. за дерегистрация

З А П О В Е Д № 693/07.06.2022 год. На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация Н А З Н А Ч А В А М: Комисия в съст...

Община град Добрич

20.06.2022

Заповед на Кмета №979/17.06.2022г., относно заличаване адресната регистрация на пет лица регистрирани на адрес: ул.

Община град Добрич

06.06.2022

Заповед на Кмета №919/06.06.2022г., относно организирането и предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки (дини, пъпеши, зеле и тикви) на територията на Община град Добрич съгласно посочения г

Община Балчик

09.08.2022

Предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации в Общинска служба

Министерство на земеделието Областна дирекция "Земеделие" Общинска служба по земеделие - Балчик О Б Я В А Днес 02.08.2022 г., в гр. Балчик на основания чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ – Балчик обя...

Община Балчик

08.07.2022

Конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт Евроинтеграция и международно сътрудничество /ЕМС/

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл. „21-ви септември" № 6 на основание чл. 10а...

Община Балчик

25.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Кранево

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №885/18.07.2022 г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИК ...

Община Балчик

25.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Кранево

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №888./18.07.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧ...

Община Балчик

25.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №884/18.07.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИ...

Община Балчик

25.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №887/18.07.2022 г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧ...

Община Балчик

25.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Оброчище

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №886/18.07.2022 г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧ...

Община Балчик

18.07.2022

Търг за недвижим имот в с. Дропла

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, Решение № 564/30.06.2022 г., на Общински съвет Балчик и във връзка...

Община Балчик

14.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево с площ 10 кв.м.

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №850/08.07.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯ...

Община Балчик

14.07.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №849/08.07.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯ...

Община Балчик

16.06.2022

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №730/13.06.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯ...

Община Балчик

13.06.2022

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, Решения № 356/02.07.2021год, № 451/22.12.2021 год., № 509/07.04.2022 г...

Община Балчик

09.06.2022

Неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №670/03.06.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИН...

Община Добричка

01.08.2022

График сметосъбиране м. Август 2022 г.

График сметосъбиране м.Август 2022 г.

Община Добричка

01.07.2022

График сметосъбиране м.Юли 2022 г.

График сметосъбиране м.Юли 2022 г.

Община Добричка

09.06.2022

Община Добричка съобщава за постановено решение на РИОСВ-Варна за преценяване необходимостта от ЕО на Програма за опазване на околната среда на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения

Община Добричка съобщава за постановено решение на РИОСВ-Варна за преценяване необходимостта от ЕО на Програма за опазване на околната среда на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения

Община Добричка

31.05.2022

График сметосъбиране м. Юни 2022 г.

График сметосъбиране м.Юни 2022 г.

Община Добричка

08.08.2022

Заповед №932/08.08.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в границите на населените места /УПИ/ и лозя в процес на смяна на НТП в община Добричка

Заповед №932/08.08.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в границите на населените места /УПИ/ и лозя в процес на см...

Община Добричка

03.08.2022

Заповед №907 от 01.08.2022 г. за провеждане на публчен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ на община Добричка за 2022-2023 г.

Заповед №907 от 01.08.2022 г. за провеждане на публчен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ на община Добричка за 2022-2023 г.

Община Каварна

05.08.2022

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на част от поземлен имот с иде...

Община Каварна

03.08.2022

Обява за изготвени регистри на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

Обява за изготвени регистри на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

Община Каварна

02.08.2022

Обявление за издадена Заповед № 763/29.07.2022 г

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 763/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

02.08.2022

Обявление за издадена Заповед № 762/29.07.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 762/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

29.07.2022

Обявление за издадена Заповед № 759/28.07.2022 г.

Обявление за издадена Заповед № 759/28.07.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № ...

Община Каварна

27.07.2022

Съобщение за публикуване на Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна 2022 г. - 2028 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Каварна 2022 ...

Община Каварна

27.07.2022

Обявление за издадена Заповед № 757/26.07.2022 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 757/26.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

22.07.2022

Обявление за издадена Заповед № 734/21.07.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 734/21.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

22.07.2022

Обявление за издадена заповед

Обявление за издадена Заповед № 692/08.07.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № ...

Община Каварна

13.07.2022

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на територията на община Каварна

Община Каварна уведомява, че на 15.07.2022 г. от 06.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на община Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу кърлежи и бълх...

Община Каварна

11.07.2022

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари

Община Каварна уведомява, че на 14.07.2022 г. от 20.30 часа до 24.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна, Крайбрежна зона и с. Камен бряг ще бъдат извършени п...

Община Каварна

11.07.2022

Публичен търг с явно наддаване

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 28.07.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на част от поземлен имот - тенис корт...

Община Каварна

08.07.2022

Публичен търг за празен терен

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 28.07.2022год. от 14:45 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот представляващ праз...

Община Каварна

07.07.2022

Публичен търг с явно наддаване на 28.07.2022г. от 14.30 часа

За отдаване под наем на петно № 11 по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 35064.501.9968 по КККР на гр. Каварна (...

Община Каварна

07.07.2022

Публичен търг с явно наддаване на 28.07.2022г. от 14.00 часа

За отдаване под наем на част от поземлен имот - тенис кортове – 4 броя с обща площ от 3720 кв. м, изградени в имот с идентификатор 35064.501.730 по КККР на гр. Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Сава ...

Община Каварна

01.07.2022

Процедура за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 486 по Про...

Община Каварна

30.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 591/28.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 591/28.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

30.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 590/28.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 590/28.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Каварна

27.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 570/22.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 570/22.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изра...

Община Каварна

27.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 568/22.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 568/22.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изра...

Община Каварна

27.06.2022

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари на територията на град Каварна

Община Каварна уведомява, че в интервала от 20.00 часа на 29.06.2022 г. до 1.30 часа на 30.06.2022г., при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна и с. Камен бряг ще бъде изв...

Община Каварна

20.06.2022

Обявление за Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Каварна, обявява - Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна- www.kavarna...

Община Каварна

16.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Обявление за издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № ...

Община Каварна

06.06.2022

Публични търгове

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ: 23.06.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на ...

Община Каварна

03.06.2022

Статисти за холивудска продукция

СТАТИСТИ за Холивудска филмова продукция, за датите 09-10 юни - нощни снимки!‼ Място: Фара на Шабла! КАСТИНГЪТ се провежда онлайн. ТЪРСЯТ СЕ: ХОРА НАД 18 ГОДИНИ Изпратете имейл на castvarna@gma...

Община Каварна

01.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 486/01.06.2022 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 486/01.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде израб...

Община Балчик

25.08.2022

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в град Балчик и село Соколово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик, Решения №561/30.06.2022 год, № 565/30.06.2022 год. на Общински съвет Балчик и въ...

Община Генерал Тошево

25.08.2022

Заповед на кмета на Община Генерал Тошево за определяне на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на

Община град Добрич

22.08.2022

Обява за търг

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущес...

Община Добричка

07.09.2022

График Сметосъбиране месец септември 2022 г.

Община Добричка

18.08.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/

Община Каварна

05.09.2022

Съобщение за ремонт на път

Община Каварна съобщава на всички граждани и гости на града, че поради извършване на ремонтни дейности на пътното платно от 07.09.2022 г. (сряда) ще бъде въведена временна организация на движението п...

Община Каварна

30.08.2022

Обявление за издадена Заповед № 854/29.08.2022 г.

Обявление за издадена Заповед № 854/29.08.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед...

Община Каварна

30.08.2022

Обявление за издадена Заповед № 853/29.08.2022 г.

Обявление за издадена Заповед № 853/29.08.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед...

Община Крушари

02.09.2022

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-4329/02.09.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Крушари, област Добрич на основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № РД-08-435/31.08.2022 г. на Кмета на Община Кр...

Община Тервел

01.09.2022

Заповед 560a/01.09.2022г.

ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав Със следната задача: да разгледа постъпилите молби за отпускане на стипендия и да класира кандидат-стипендиантите съгласно Методиката за оценяване на кандидатите, съставляв...

Община Тервел

26.08.2022

Уведомление на собствениците на замеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

Уведомление на собствениците на замеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

Община град Добрич

09.09.2022

Заповед на Кмета №1484/08.09.2022г., относно организиране на общински мероприятия по повод 25-ти септември 2022

Заповед на Кмета №1484/08.09.2022г., относно организиране на общински мероприятия по повод 25-ти септември 2022, а именно търговска дейсност с балони и знамена по централна градска пешеходна зона по б...

Община град Добрич

11.07.2022

Търг № 5/05.08.2022 г.

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, и чл. 37, ал.1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ...

Община Тервел

03.10.2022

Търг за продажба на недвижими имоти

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00...

Община Тервел

13.09.2022

З А П О В Е Д 606/13.09.2022 г.

З А П О В Е Д 606/13.09.2022 г. 1.0ПРЕДЕЛЯМ: Лицата, които ще получават стипендия за учебната 2022/ 2023 г., считано от 15.09.2022 г. до 30.06.2023 г., както следва:

Община Балчик

16.09.2022

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.82.2

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1176/15.09.2022г. на Кмета на Община Балчик, ОБЩИНА БАЛЧИК...

Община Балчик

28.09.2022

Търг за продажба на общински имоти в Община Балчик - м. Поляните, с. Кранево и м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, Решения № 336/03.06.2021 г г., № 562/30.06.2022 г., № 563/30.06.20...

Община Крушари

17.08.2022

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. №УТ-09-4017/17.08.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №7/91 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крушари, на осн...

Община Крушари

17.08.2022

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-4015/17.08.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №7/89 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крушари, на ос...

Община Крушари

17.08.2022

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-4013/17.08.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №7/90 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крушари, на о...

Община град Добрич

16.11.2022

Обява за търг № 7/02.12.2022 г.

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, и чл. 37, ал.1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ...

Община град Добрич

11.07.2022

Обява за търг

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, и чл. 37, ал.1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с об...

Община град Добрич

18.11.2022

Обява за Търг № 8/09.12.2022 г.

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущес...

Община град Добрич

22.08.2022

Обява за търг №6/09.09.2022г.

О Б Я В А ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущес...

Община град Добрич

05.01.2023

Съобщение за потребителите на Детска млечна кухня

Община Добрич информира потребителите на Детска млечна кухня, че временно поради технически причини, свързани със смяна на софтуера, няма да има достъп до менюто на Детска млечна кухня.

Община град Добрич

04.01.2023

Съобщение до гражданите на град Добрич

Стартира процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I Желаещите могат да се запознаят с процедурата, Насоките за кандидатстване и приложеният...

Община град Добрич

21.12.2022

Важно съобщение за родителите на деца, посещаващи общински детски заведения

Уважаеми родители, Проведеното от общинските детски заведения проучване показва, че за дните 29 и 30 декември желание са заявили само родителите на 2 деца /от общо 400/ за детските ясли и на 16 /от...

Община град Добрич

18.11.2022

Обръщение на Община град Добрич

Община град Добрич се обръща с апел към гражданите и собствениците на търговски обекти да изхвърлят отпадъците в предназначените за това места. • Какви са възможностите, когато се касае...

Община град Добрич

16.11.2022

Съобщение до родителите във връзка с периодичен технически преглед на „Булгартранс“ ЕАД

Уважаеми родители,   Във връзка с извършване на периодичен технически преглед за изпитване на якост и плътност на Газопреносно отклонение за град Добрич преносният оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще...

Община град Добрич

27.10.2022

Обявление за набиране на приемни семейства

Област Добрич е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ . Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съ...

Община град Добрич

21.10.2022

Съобщение за собственици на водовземни съоръжения за подземни води

МОСВ напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съотве...

Община град Добрич

05.10.2022

Община Добрич обявява прием на документи за процедурата

Община град Добрич кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 г., BG05SFPR003-1...

Община град Добрич

29.09.2022

Важно съобщение за водачите на МПС, обслужващи хора с увреждания

Поради зачестили сигнали за поставена скоба на автомобили, превозващи хора с увреждания, които имат издадена Карта за паркиране, но са спрели МПС на необозначени за това места Община град Добрич инфор...

Община град Добрич

19.09.2022

Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижни (СИК/ПСИК) на 24.09.2022г. от 10.00 ч. в зала „Добротица“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомявамe Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно свое Решение № 80-НС/16.09.2...

Община град Добрич

30.12.2022

Заповед на Кмета 2213/30.12.2022г. относно обхватът на зоната за платено паркиране

Заповед на Кмета 2213/30.12.2022г. относно обхватът на зоната за платено паркиране , която се разширява със следните места: Паркинг до „Централен кооперативен пазар“ – 45 паркоместа Паркинг по ул. „Ст...

Община град Добрич

09.11.2022

Заповед на Кмета 1905/03.11.2022г., относно организиране на Коледен базар

Заповед на Кмета 1905/03.11.2022г., относно организиране на Коледен базар 2022 с потребителски стоки и храни на пл. Свобода за периода от 05.12.2022 до 02.01.2023, в едно с Регламент за базара.

Община град Добрич

09.11.2022

Заповед на Кмета 1858/28.10.2022г., относно услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси

Заповед на Кмета 1858/28.10.2022г., относно услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и определяне на граници на...

Община Шабла

18.11.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в с. Тюленово

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 446/28.10.20...

Община Шабла

18.11.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 437/28.10.20...

Община Шабла

24.10.2022

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Божаново

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Божаново

Община Шабла

24.10.2022

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Горун

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Горун

Община Шабла

21.09.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 397/30.08.20...

Община Шабла

12.09.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене, находящо се на Градски пазар – Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.20...

Община Тервел

03.10.2022

Община Тервел обявява търг за продажба на недвижими имоти

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62 от НРПУРОИ                                       О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00...

Община Тервел

31.01.2023

Община Тервел обяви прием на заявления за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”

Община Тервел обявява, че в срок до 10 май 2023 г. включително ще приема заявления за участие в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”. Финансирането ...

Община Тервел

31.01.2023

Одобрен е проект на МИГ Тервел – Крушари по програма за развитие на селските райони

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони одобри проект на МИГ Тервел- Крушари за подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Тервел-Крушари за ...

Община Каварна

05.02.2023

Община Каварна с втори прием на заявления за домашно компостиране

Във връзка с изпълнението на Проект: „Предоставяне на домакинствата в община Каварна на компостери за зелени и други био отпадъци“ на община Каварна по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите...

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ