ПРОЕКТИ

Община Балчик

Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

„Изграждане на парк в гр. Балчик“

Стойност:244 419.36
Финансови корекции:няма
Дата на стартиране:05.09.2019
Дата на приключване:05.09.2022

Паркът на град Балчик ще бъде изграден в отреден за тази цел терен (в кв.157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. ”Балик”. Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна форма – значителна дължина-около 160м с ширина варираща от 14 до 32 м. Основната задача на проекта е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони за отдих, обществени и културни изяви, детски игри и занимания. Обособените зони са: 1. ЗОНАТА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И КЪТ С ВОДЕН ЕФЕКТ е предназначена за деца от 3 до 12 години. Организира се в най-широката част на парка, в близост до жилищната зона в тази част на града. Площадката е оформена съгласно изискванията за изграждане на обекти с такъв характер. В нея са предвидени беседка и четири броя съоръжения, предлагащи различен вид занимания на децата. 2. ЗОНАТА НА РОЗАРИУМА ще се разположи в южната част на парка. 3. ЗОНАТА НА ЦВЕТНАТА ГРАДИНА ще се оформи при един от основните входове на парка. В парка на няколко места ще се обособят и други площадки за спокоен отдих. Предвижда се и изграждане на осветление, площадково водоснабдяване и канализация.
Паркът по дългата си ос тангира на археологическите находки от крепостта „Карвуна”, а на запад от него ще се развива територията за нов спортен комплекс. Инвестиционното предложение на Община Балчик (в ПИ 02508.77.123) е във взаимовръзка с изпълнен проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик“, по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, по който бе създаден парк за експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис” в кв.”Хоризонт” гр. Балчик, обхващащ поземлени имоти № 02508.80.237(собственост на Министерството на културата), и № 02508.80.236(собственост на Община Балчик).
С настоящото инвестиционно предложение се увеличават възможностите за отдих на открито на живеещите в ж.к. „Балик“ и кв. „Хоризонт“ и се подобрява качеството на околната среда.

Линкове

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ